PSU controle

Het 6e peloton in ‘zomeruitrusting’ tijdens PSU controle. V.l.n.r. boven: (2) Martineau, PC?, 2e rij: (1) Pijpen, (2) Kusters, kamermaatje, (3) Paul Broekman, (4) Hoekstra, (5) kamermaatje. Onder vooraan: Kok.